Vedtægter

Vedtægter for Frederikssund Seniorrejseklub

 § 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Frederikssund Seniorrejseklub”. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

 § 2 Formål.

 Klubbens formål er at gennemføre rejser,

 -  hvor medlemmerne kan rejse sammen og få fælles oplevelser.

 -  hvor medlemmerne har indflydelse på rejsemål, indhold, kvalitet og pris.

 -  hvor medlemmerne gennem foredrag, erfaringsudveksling o. lign. selv kan være med til at    forberede rejserne.

 § 3 Medlemskreds.

Som medlemmer kan optages alle rejseinteresserede over 60 år og ægtefælle eller samboende under 60 år og som er bosiddende i Frederikssund og omliggende kommuner.

§ 4 Kontingent.

Klubbens kontingent for det efterfølgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet dækker udsendelse af materiale til medlemmerne samt udgifter ved opsøgning af rejsemuligheder.

Udmeldelse af klubben kan ske til et bestyrelsesmedlem. Endvidere betragtes et medlem som udmeldt, når pågældende ikke har betalt sit kontingent senest med udgangen af januar måned hvert år.

Klubben kan samarbejde med anden/­an­dre rejseklub(ber) såfremt generalforsamlingen tager beslutning herom.

De enkelte rejser skal økonomisk hvile i sig selv med selvstændig økonomi. For hvert rejsemål udpeges en rejseansvarlig, som tildeles ansvar og kompetence til planlægning og gennemførelse af rejsen. Den rejseansvarlige refererer til bestyrelsen.

§ 5 Bestyrelsen og revisorer.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter. Medlemmerne er på valg hvert andet år, 3 det ene år og 2 det andet. Suppleanter er på valg hvert år. Ligeledes vælges to revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Klubben tegnes af formanden og kassereren, hver for sig indenfor en beløbsramme på 10.000 kr.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 6 Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

For klubbens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for klubbens forpligtelser.

Årsrapporten skal være færdig til revision, og skal af revisorerne være revideret såvel kritisk som talmæssigt senest ultimo januar hvert år

Revisorerne kan i forbindelse med revideringen af årsregnskab udarbejde revisionspåtegning.

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i 1. kvartal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved deltagelse af mindst 25 fremmødte medlemmer. Alle beslutninger på generalforsamlingen gennemføres ved almindelig stemmeflerhed.

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

       Valg af dirigent

  1. Valg af stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger årsrapporten
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 § 8 Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 medlemmer med to ugers varsel. Beslutninger kan gennemføres ved simpel stemmeflerhed

§ 9 Opløsning af Rejseklubben.

 Foreningen kan opløses, såfremt det besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Overskydende midler anvendes til almennyttige formål indenfor kultur.

 § 10 Datering.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9/12 2003, ændret på den ordinære generalforsamling, den 22/2 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej
Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak

Venlig hilsen
Bozena Andersen

23.08 | 12:51

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben.
Med venlig hilsen
Hanne

02.08 | 21:09

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på kort tid.
Vh Kirsten Hauritz