FREDERIKSSUND SENIOR REJSEKLUB

                                                                                               GENERALFORSAMLING

 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Frederikssund Senior Rejseklub


Fredag den 1. marts 2024 kl. 13.00 i Elværket Frederikssund.

 

Dagsorden/Referat

Formanden Vibeke Davids bød velkommen. Der var fremmødt 101 medlemmer.


 1. Valg af dirigent.

Formanden forslog Erik Zangenberg (EZ) som enstemmigt blev valgt. EZ konstaterede at generalforsamlingen var lovligt lindkaldt og beslutningsdygtig. EZ oplyste at der var en rettelse til dagsordenen punkt 7 om at Gerd Bøwig ikke ønskede genvalg. Dagsordenen blev herefter godkendt.


 1. Valg af stemmetællere m.fl.

EZ foreslog Birgit Saxild (BS) og Jens Langkow (JL) som enstemmigt blev valgt.

EZ konkluderede at bestyrelsens sekretær René Christiansen også blev enstemmigt godkendt som generalforsamlingens referent.

 1. Formandens beretning.

Der var udarbejdet en skriftlig beretning som blev oplæst:

”Bestyrelsen:

Efter generalforsamlingen 2023 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Vibeke Davids Hansen, næstformand og sekretær René Christiansen, kasserer Gerd Bøwig, bestyrelsesmedlemmer Lene Klaaby og Susanne Schmidt-Petersen samt Leif Hansen og Karin Petersen som suppleanter.

Foruden generalforsamling og dialogmøde har bestyrelsen i 2023 afholdt 7 bestyrelsesmøder. Hertil kommer så orienterings/tilmeldingsmøder, formøder og evalueringsmøder til de 5 rejser, som det trods alt lykkedes os at gennemføre sidste år.

Medlemmerne:

Rejseklubben havde ultimo 2023 187 medlemmer. Det er 19 færre end ved udgangen af 2022, hvor vi havde 208 medlemmer. Nedgang i medlemsskaren de senere år har flere forklaringer. Mange, som har været medlemmer fra starten, har måttet indse, at det er blevet tid til at indstille rejseaktiviteten. Heldigvis vælger en del at forbliver en del medlemmer og det er vi glade for.

Vi kan også mærke, at mange af vores medlemmer er blevet mere rejsevante og således ikke længere har brug for trygheden ved at rejse med os. Vi kan også mærke en stigende konkurrence fra Bella Rejser, som i sin tid ”tyvstjal” vores koncept.

For at vi kan holde vores medlemsbase opdateret, beder vi jer om at give et medlem af bestyrelsen besked, hvis I skifter adresse, mailadresse eller telefonnummer – herunder også, hvis I opsiger jeres fastnettelefon.

Rejseaktivitet:

I 2023 havde klubben et lidt magert rejse år. 5 rejser med i alt 58 deltagere blev det til.

I 2024 har rejseklubben udbudt 8 rejser. Der var efter dialogmødet en pæn interesse for rejserne, men efterfølgende har vi måttet konstatere, at denne interesse har været noget vigende i takt med, at vi indkaldte til tilmeldingsmøderne. 2 rejser måtte aflyses på grund af for få deltagere og rejsen til Portugal blev aflyst af Bella Rejser, fordi den allerede inden dialogmødet var udsolgt. Turen til Norditalien havde 35 interesserede, men da 17 af dem ønskede eneværelse og Best Travel kun kunne skaffe 3, så jeg mig nødsaget til også at aflyse denne rejse. Jeg kunne på forhånd se, at deltagerantallet ville skrumpe gevaldigt og samtidig ville jeg blive nødt til at skuffe en hel del medlemmer.

Efterspørgslen på eneværelser har været i voldsom vækst indenfor de senere år. Mange enlige ønsker ikke længere som før i tiden at dele værelse med andre. Hotellerne i udlandet har ikke forståelse for vores behov og vi må desværre konstatere, at mange af vores medlemmer derfor takker nej til at rejse med os.

Summa summarum er at antallet af interesserede på de resterende5 rejser har ikke været overvældende, så 2024 vil ikke heller ikke gå over i historien som et af de bedste rejseår for vores forening. Der har dog været pæn interesse for Højskolen og turen til Berlin.

Dialogmøder:

På dialogmødet den 24. november 2023 deltog 80 medlemmer. Efter præsentation af bestyrelsens forslag til rejser i 2024 blev der serveret kaffe og wienerbrød.

Alt forløb som sædvanlig i god ro og orden.

Medlemskontingent og tilmeldingsgebyr:

Medlemskontingentet, som forfalder ultimo januar, er på DKK 125,00 pr. person. Tilmeldingsgebyret – som betales ved tilmelding til en rejse – er på DKK 100,00 pr. person. Tilmeldingsgebyret refunderes ikke, hvis man selv efterfølgende melder fra til turen.

Tilmeldingsgebyret skal dække udgifter til fortæring ved formøde, som afholdes kort før afrejse og evalueringsmøde, som afholdes kort efter hjemkomsten. Klubkassen betaler udgifter til fortæring på tilmeldingsmøderne.

Hjemmesiden:

Oplysning om Frederikssund Seniorrejseklubs aktiviteter kan findes på vores hjemmeside, som hedder www.seniorrejseklub.dk. Hjemmesiden holdes løbende opdateret og vi kan se, at den bruges flittigt. Det er vi glade for. På hjemmesiden lagde vi før i tiden referater fra turene og de såkaldte ”klassebilleder”. Der har ikke på de senere rejser været nogen, som har villet påtage sig opgaven med at skrive rejseberetninger. Derfor mangler de desværre.

Rejseklubbens fremtid:

Bestyrelsen håber ved jeres hjælp at finde nogle rejsemål, som vores medlemmer finder interessante. Vi håber også, at nye, yngre kræfter vil give et nap med i bestyrelsesarbejdet. Hvis du er interesseret i at deltage aktive i bestyrelsen, hører vi gerne fra dig. Vi skulle jo nødigt ende der, hvor alle har lyst til at rejse, men ingen har lyst til at have arbejdet med at arrangere rejserne.

I øjeblikket har vi 3 ledige pladser i bestyrelsen. Rene, Gerd og Vibeke har valgt ikke at genopstille som bestyrelsesmedlemmer og Leif og Karin ønsker ikke at genopstille som suppleanter. Hvis det ikke lykkes for os at finde nye bestyrelsesmedlemmer her på generalforsamlingen, vil den nuværende bestyrelse fortsætte i 2024 indtil en ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i september 2024. Her vil der skulle tages stilling til, om der kan findes medlemmer nok til en ny bestyrelse, eller om klubben skal opløses.

Vi kan allerede nu se et ret voldsomt fald medlemsskaren, idet mange har valgt ikke at betale kontingent for 2024 og dermed udmeldes af foreningen.

Afslutning:

Afslutningsvis vil jeg gerne sige medlemmerne tak for mange positive tilbagemeldinger og jeres store opbakning omkring rejseklubben. Tak fordi I så trofast møder op til vores dialogmøder og generalforsamlinger.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Alle har ydet en god arbejdsindsats på hver deres felt og jeg føler, at vi supplerer hinanden godt.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen til godkendelse”

 

Der blev spurgt til hvor mange medlemmer som vi var nu i 2024. Formanden oplyste at antallet ikke var opgjort endnu.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.


 1. Kassereren fremlægger årsrapporten for 2023

Det reviderede og udsendte regnskab blev gennemgået på storskærm. Driften viste et underskud på 950,32 kr. og en egenkapital på 64.175,80 kr..

Kassereren fremførte fra  sin skriftlige beretning:


Driftsregnskabet:

Indtægter:

Der har været en lille fremgang i kontingent indbetalingerne på kr. 1.825,00 i forhold til 2022, dog har der i 2023 været en del udmeldelser og medlemmer som er afgået ved døden.

Udgifterne:

Administration

Som det fremgår af driftsregnskabet, er den største post generalforsamlingen efterfuldt af

administration. Den sidste post er fordi vi selv i bestyrelsen printer materialer ud til

medlemmerne til udlevering på diverse møder og især foreningens kasser bruger en del papir og blæk til regnskabet.

Klubbladet.

Porto her er brugt kr. 192,00 mere end i 2022.

Trykning af bladet kostede kr. 2.050,75 mere, da vi skiftede trykker til en lokal bogtrykker, bladet fik ved samme lejlighed også en bedrer kvalitet.

Rente:

Som noget nyt har rejseklubben i 2023 modtaget renteindtægter på alle deres konti til et samlet beløb på kr. 38,96.

Dette gav et samlet underskud på driften på kr. 950,32 i forhold til i 2022 hvor underskuddet var 5.995,91

.

Balancen


Aktiver:

Der var en beholdning i banken pr. 31/12 2023 på driftskontoen på kr. 9.831,68, reservekontoen kr. 50.243,16 samt en saldo på alle rejsekontiene for 2024 på kr. 4.100,96.

Hvordan beløbene fordeler sig kan ses i Note 2 i balancen.

Note 1.

Her fremgår hvad hver enkelte rejse gav i overskud i 2023 og beløbene er alle blevet overført til reservekontoen.

Note 2.

Her fremgår hvad enkelte rejser i 2023 have af overskud som efterfølgende blev overført til

reservekontoen. Samlet er der overført kr. 2.617,64


Passiver:

Aktiver og passiver stemmer

Revisionen blev foretaget d. 16. januar 2024 og gav ikke anledning til bemærkninger

Arbejdernes Landsbank har flyttet alle vores konti til Glostrup afdeling da alle foreningskonti skal være der i fremtiden, de glemte dog lige at give besked om det, sådan noget skal man altså selv finde ud af.


SIDSTE NYT FRA ARBEJDERNES LANDSBANK:

Fredag d. 23/2 2024 modtag jeg en del papir fra banken om diverse ændringer, bestyrelsen er orienteret her før generalforsamlingen.

Jeg skal prøve at koge det ned, da de nye vilkår var på 23 sider.

Følgende berører Rejseklubben:

 Alle foreninger for nye vilkår, flere af dem har ingen betydning for rejseklubben det er

navneforandringer på vores konti, men vi forsætter dog med de navne jeg har døbt alle

vores konti. Pt. har vi 9 konti. Denne ændring træder i kraft d. 2/4 2024

 Arbejdernes Landsbank har automatisk give os en foreningspakke med navnet Basis.

 Jeg har som kasserer et visa dankort dette skal nu ændres til et Mastercard Debit

Business og det skal være inden udløb af april måned.

 Kreditrenten er pt. 0,25% p.a. med årlig tilskrivning

 Foreningspakke Basis indeholder har følgende indhold som vi benytter pt.

o Netbank med 2 brugeradgange – formand kiggeadgang og kasser fuld adgang

o 10 gebyrfri indenlandske betalinger i danske kr. pr. måned i netbank

o Foreningspakken koster kr. 100,00 pr. måned og beløbet opkræves bagud i

slutning af måneden.

Bankkontoen ophører automatisk hvis rejseklubben lukker.

 

Det har den betydning at bestyrelsen pt. formand og kasserer skal underskrive nye blanketter og

de skal være udfyldt senest d. 20/4 og beløbet på kr. 100,00 vil i så fald blive trukket første gang d. 31/5 2024.

Fra salen blev der spurgt til om banken ikke var til at tale med….

Det havde kassereren ikke gjort endnu

.

Regnskabet blev herefter taget til efterretning.


 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde udsendt følgende 2 forslag rettidigt og der var ikke indkommet andre forslag

 • Opløsning af Rejseklubben og fastsættelse af dato for den endelige beslutning:

”Foreningen kan ifølge vedtægtens § 9 opløses, såfremt det besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Overskydende midler anvendes til almennyttige formål indenfor kultur.

Foreningen har nu eksisteret i 21 år. Der har været lagt mange kræfter i at få foreningen til at fungere.

Imidlertid har bestyrelsen senest på mødet den 23. januar 2024 kunne konstatere en manglende interesse generelt og rejserne derfor er blevet meget begrænset.

En enig bestyrelse indstiller:

 1. At Rejseforeningens opløses, forudsat at der efter nuværende generalforsamling og i.h.t. vedtægten ikke er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Formand, næstformand og de 2 suppleanter fungerer derfor fortsat i bestyrelsen frem til datoen for den endelige beslutning.
 2. At datoen for den endelige beslutning om opløsning fastsættes på en ekstraordinær generalforsamling fredag den 20. september.2024 kl. 13.00 i Elværket

Fra salen kom bemærkning om at punktet burde sættes til afstemningen efter punkt 7.

EZ, forklarede indholdet i forslagene som var en forudsætning for punkt 7.

 Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt begge indstillinger


2)  Drift frem til opløsningen i 2024

Forudsat at forslag om opløsning m.v. af foreningen godkendes i dag, skal driften af foreningen forsætte i 2024, herunder afvikling af rejser. I henhold til det reviderede regnskab 2023 er der et overskud på ca. 64.000 kr. og hertil skal tillægges kontingentindbetalingerne for 2024 og fratrækkes udgifter til de 2 generalforsamlinger og lidt drift.

Bestyrelsen indstiller derfor

”At der for overskydende midler afholdes en fest for medlemmerne, som har indbetalt kontingent rettidigt for 2024, og de resterende overskydende midler herefter overføres til Kulturhuset (Elværket) i Frederikssund Kommune”

Formanden oplyste at under alle omstændigheder ville der blive holdt en 20 års fest fordi vi blev snydt på grund af coronavirkningerne.

 

EZ kunne konstaterer at bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 2025
 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på DKK 125,00 pr. person

Godkendt.


 1. Valg af bestyrelse

På valg for 2 år er:

 • Vibeke Davids Hansen – ønsker ikke genvalg
 • René Christiansen – ønsker ikke genvalg
 • Gerd Bøwig – ønsker ikke genvalg

Bodil Toftelund fra salen ville gerne stille op hvis der var flere fra salen som ville stille op. Kassereren oplyste at den som indgår som den nye kasserer i bestyrelsen skal kende til regnskaber, idet det efterhånden var meget tidskrævende arbejde. Efter en del bemærkninger om valg konkluderede dirigenten, at der ikke kunne findes kandidater til bestyrelsen.

Dirigenten konkluderede endvidere at konsekvensen af de manglende valg er:

at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 20. september 2024 om den endelige beslutning om opløsning af rejseforeningen.

at formand, næstformand, kasserer og de 2 suppleanter fortsat er valgt til bestyrelsen frem til datoen for den endelige beslutning.

Dette godkendte generalforsamlingen


 1. Valg af suppleanter
 • Leif Hansen – ønsker ikke genvalg
 • Karin Petersen – ønsker ikke genvalg

Punkt 8 blev ikke behandlet.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg som revisor er:

 • som revisor - Per Rasmussen Hansen – gerne genvalg
 • som revisor - Per Søgaard – gerne genvalg
 • som revisorsuppleant – Hanne Hundrup Jonsen – gerne genvalg

Alle blev enstemmigt genvalgt


 1. Eventuelt

Leif Hansen (LH) spurgte til generalforsamlingens interesse i en dagstur den 20. juni til Samsø til en pris på 725 kr.  Ved håndsoprækning var der stor interesse.  LH vil nu få udsendt et nyhedsbrev med tilmelding og indbetaling og først til mølle princippet vil være gældende.

 

Dirigenten takkede kl. 13.50  generalforsamlingen for god ro og orden

Frederikssund den 2. marts 2024

 

 

Dirigent Erik Zangenberg                                                              Referent René Christiansen

 

 

Bestyrelsen

 

Vibeke Davids Hansen                                  René Christiansen                                               Gerd Bøwig

 

 

Lene T Klaaby                                           Susanne Smith-Petersen

 

 

Bestyrelsessuppleanter Suppleanter                                         Revisorer                                                               

 

Karin Petersen                                                                                  Per Rasmussen Hansen

Leif Hansen                                                                                       Per Søgaard

                                                                                                            


........................................................................................................................................................................


Generalforsamling i Rejseklubben


I henhold til ”Vedtægter for Frederikssund Seniorrejseklub” indkaldes medlemmerne herved til ordinær generalforsamling Fredag den 1. marts 2024 kl. 13.00 i Elværket Frederikssund

 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2024, kan deltage i generalforsamlingen. Kontingentet udgør DKK 125,00 pr. person og skal være indbetalt senest den 31. januar 2024 til klubbens konto i

 

Arbejdernes Landsbank – reg.nr. 5365 – konto nr. 0244993

 

Husk at anføre dit medlemsnummer på indbetalingen.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren fremlægger årsrapporten for 2023
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2025  '
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på DKK 125,00 pr. person


       7. Valg af bestyrelse


        På valg for 2 år er:

         Vibeke Davids Hansen – ønsker ikke genvalg

         René Christiansen – ønsker ikke genvalg

         Gerd Bøwig – ønsker ikke genvalg


        8 .Valg af suppleanter

          Leif Hansen – ønsker ikke genvalg

          Karin Petersen – ønsker ikke genvalg


           9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

           På valg som revisor er:

           Per H. Rasmussen – gerne genvalg

           Per Søgaard – gerne genvalg

    

           som revisorsuppleant – Hanne Hundrup Jonsen – gerne genvalg


   1. Eventuelt

    

   Den reviderede årsrapport (jfr. dagsordenens punkt 4) vedhæftes som fil sammen med bestyrelsens forslag til opløsning af Rejseklubben.

    

   Øvrige forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes tilsendt formanden senest den 24.02.2024.

    

    Efter generalforsamlingen vil der blive budt på 2 stk. smørrebrød og et glas vin, øl eller vand.

   For at kunne bestille tilstrækkeligt med smørrebrød, vil bestyrelsen gerne vide, hvor mange der kommer til generalforsamlingen og hvor mange, der efterfølgende ønsker at spise med.

   Send din tilmelding til Vibeke Davids Hansen på e-mail vibeke.davids@gmail.com,  eller en sms på tlf. 25344045 senest fredag den 24. februar 2024.

   Husk at opgive dit medlemsnummer ved tilmeldingen.

   Vær opmærksom på, at dørene først åbnes en halv time før generalforsamlingens begyndelse.

    

   På bestyrelsens vegne

   Vibeke Davids Hansen

   formand

                                                                                                                 

     

   Frederikssund Seniorrejseklub


   Til Generalforsamlingen fredag den 1. marts 2024


   Fra Bestyrelsen

   • Forslag: Opløsning af Rejseklubben og fastsættelse af dato for den endelige beslutning

    

   Foreningen kan ifølge vedtægtens § 9 opløses, såfremt det besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Overskydende midler anvendes til almennyttige formål indenfor kultur.

   Foreningen har nu eksisteret i 21 år. Der har været lagt mange kræfter i at få foreningen til at fungere.

   Imidlertid har bestyrelsen senest på mødet den 23. januar 2024 kunne konstatere en manglende interesse generelt og rejserne derfor er blevet meget begrænset.

    

    

   En enig bestyrelse indstiller:

   1. At Rejseforeningens opløses, forudsat at der efter nuværende generalforsamling og i.h.t. vedtægten ikke er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Formand, næstformand og de 2 suppleanter fungerer derfor fortsat i bestyrelsen frem til datoen for den endelige beslutning.

    

   1. At datoen for den endelige beslutning om opløsning fastsættes på en ekstraordinær generalforsamling fredag den 20. september.2024 kl. 13.00 i Elværket

    

    


   2) Forslag: Drift frem til opløsningen i 2024

   Forudsat at forslag om opløsning m.v. af foreningen godkendes i dag, skal driften af foreningen forsætte i 2024, herunder afvikling af rejser.

   I henhold til det reviderede regnskab 2023 er der et overskud på ca. 64.000 kr. og hertil skal tillægges kontingentindbetalingerne for 2024 og fratrækkes udgifter til de 2 generalforsamlinger og lidt drift.

   Bestyrelsen indstiller derfor

   1. At der for overskydende midler afholdes en fest for medlemmerne, som har indbetalt kontingent rettidigt for 2024, og de resterende overskydende midler herefter overføres til Kulturhuset (Elværket) i Frederikssund Kommune

    

    

                                                                                                                       opdateret d. 16. februar 2024

    

    

       Nyeste kommentarer

   04.10 | 12:28

   Hej Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak Venlig hilsen Bo...

   23.08 | 12:51

   02.08 | 21:09

   Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben. Med venlig hilsen Hanne

   Jeg ønsker at blive medlem af klubben

   08.02 | 17:44

   Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på...