Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN

Bestyrelsen for ”Frederikssund Seniorrejseklub”

§1

I bestyrelsesmøderne deltager bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Endvidere deltager formand for de af bestyrelsen nedsatte underudvalg for de enkelte rejsemål. Klubmedlemmer i øvrigt kan deltage i møderne efter aftale.

§ 2

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand og kassereren.

§ 3

Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen kan være indeholdt i forrige mødes referat. Indkaldelse skal indeholde en dagsorden. Formanden leder møderne. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed bland de fremmødte bestyrelses-medlemmer. Ved stemmelighed udgør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer heriblandt formanden er til stede.

§ 4

Der tages referat af bestyrelsesmøderne beslutninger og andre punkter af betydning for bestyrelsesarbejdet, herunder status på planlagte rejsearrangementer.

Referat underskrives af formanden og sekretæren og optages til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Referat udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, suppleanter og formænd for de nedsatte rejseudvalg.

§ 5

Ændringer i nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen efter reglerne om afstemning

Vedtager af bestyrelsen den 9. oktober 2003

Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak Venlig hilsen Bo...

23.08 | 12:51

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben. Med venlig hilsen Hanne

02.08 | 21:09

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på...