VEDTÆGTER

VEDTÆGTER


Vedtægter for Frederikssund Seniorrejseklub


§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Frederikssund Seniorrejseklub”. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.


§ 2 Formål.
Klubbens formål er at gennemføre rejser,
-hvor medlemmerne kan rejse sammen og få fælles oplevelser.
-hvor medlemmerne har indflydelse på rejsemål, indhold, kvalitet og pris.
-hvor medlemmerne gennem foredrag, erfaringsudveksling o. lign. selv kan være med til at forberede rejserne.


§ 3 Medlemskreds.
Som medlemmer kan optages alle rejseinteresserede over 60 år og ægtefælle eller samboende under 60 år og som er bosiddende i Frederikssund og omliggende kommuner.


§ 4 Kontingent.
Klubbens kontingent for det efterfølgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet dækker udsendelse af materiale til medlemmerne samt udgifter ved opsøgning af rejsemuligheder.
Udmeldelse af klubben kan ske til et bestyrelsesmedlem. Endvidere betragtes et medlem som udmeldt, når pågældende ikke har betalt sit kontingent senest med udgangen af januar måned hvert år.
Klubben kan samarbejde med anden/¬an¬dre rejseklub(ber) såfremt generalforsamlingen tager beslutning herom.
De enkelte rejser skal økonomisk hvile i sig selv med selvstændig økonomi. For hvert rejse-mål udpeges en rejseansvarlig, som tildeles ansvar og kompetence til planlægning og gen-nemførelse af rejsen. Den rejseansvarlige refererer til bestyrelsen.


§ 5 Bestyrelsen og revisorer.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter. Medlemmerne er på valg hvert andet år, 3 det ene år og 2 det andet. Suppleanter er på valg hvert år. Ligeledes vælges to revisorer og en revisorsupple-ant for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekre-tær. Klubben tegnes af formanden og kassereren, hver for sig indenfor en beløbsramme på 10.000 kr.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgø-rende.


§ 6 Regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
For klubbens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for klubbens forpligtelser.
Årsrapporten skal være færdig til revision, og skal af revisorerne være revideret såvel kritisk som talmæssigt senest ultimo januar hvert år
Revisorerne kan i forbindelse med revideringen af årsregnskab udarbejde revisionspåteg-ning.


§ 7 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i 1. kvartal.
Indkaldelse vil ske via e-mail bilagt bilag/filer. De medlemmer, som ikke har en e-mailadresse vil få materialet tilsendt pr. post.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved deltagelse af mindst 25 fremmødte medlem-mer. Alle beslutninger på generalforsamlingen gennemføres ved almindelig stemmeflerhed.


Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Formandens beretning
4.Kassereren fremlægger årsrapporten
5.Indkomne forslag
6.Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år
7.Valg af bestyrelse
8.Valg af suppleanter
9.Valg af revisorer og revisorsuppleant
10.Eventuelt


§ 8 Ekstraordinær Generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 medlemmer med to ugers varsel. Beslutninger kan gennemføres ved simpel stem-meflerhed.
Indkaldelse sker via e-mail bilagt eventuelt relevante bilag/filer. De medlemmer, som ikke har en e-mailadresse vil få materialet tilsendt pr. post.


§ 9 Opløsning af Rejseklubben.
Foreningen kan opløses, såfremt det besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlin-ger. Overskydende midler anvendes til almennyttige formål indenfor kultur.


§ 10 Datering.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9/12 2003, og senest er § 7 og § 8 hvor de 2 sidste punkter er godkendt af generalforsamlingen den 24. februar 2023Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak Venlig hilsen Bo...

23.08 | 12:51

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben. Med venlig hilsen Hanne

02.08 | 21:09

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på...